รวมเบอร์ซีเนอร์ไดโอด 24V 30V 36V 10V 14 และ 16V ใช้สังเกตลักษณะเบอร์ Zener Diode

เบอร์ซีเนอร์ไดโอด  24V   30V   36V   10V   14  และ 16V

Zener diode number list  :  ซีเนอร์ไดโอดค่า  24V  และ  36V  เป็นแรงดันไฟเลี้ยงวงจรที่นิยมใช้ในบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกันกับไฟแรงดันต่ำค่ามาตรฐานอื่นๆที่นิยมใช้คือ   3V   5V   9V   12V   15V   จะมีบางวงจรที่ใช้  Zener Diode เป็นค่าที่ไม่ค่อยนิยมใช้คือนานๆจะพบ   เช่น  14V   30V  เป็นต้น  ปกติที่ตัวซีเนอร์ไดโอดจะมีเบอร์พิมพ์ไว้แต่เนื่องจากมันมีขนาดเล็กดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นชัดต้องใช้แว่นขยายส่องดู   หลายครั้งพบว่าซีเนอร์ไดโอดไหม้จึงไม่รู้เบอร์ของมันจริงๆอุปกรณ์ที่ไหม้จึงเป็นอุปสรรคในการหาอะไหล่มาเปลี่ยน  กรณีนี้ให้ใช้เบอร์ซีเนอร์ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง     ร้านอะไหล่หลายๆร้านจะให้ระบุแรงดันและวัตต์ของซีเนอร์ไดโอดโดยใช้ข้อมูลแค่ 2 อย่างนี้เขาก็จะหยิบอุปกรณ์ให้ได้ตามสเปคที่ต้องการ  บางร้านหรือเวปไชต์ออนไลน์ชั้นนำต้องใช้เบอร์อุปกรณ์ในการอ้างอิงหรือค้นหา  ข้อสังเกตเบอร์ของ Zener  Diode จะมีอักษร Z   เช่น  BZX79-C24    TZX24A   ZPD36  ZY10    3EZ16  เป็นต้น     ค่าวัตต์ 0.5W บางครั้งจะเขียนว่า 500mW ,  0.4W บางครั้งจะเขียนว่า 400mW  ซึ่งมีค่าเท่ากันแต่เขียนหน่วยต่างกัน  ดูตัวอย่างเบอร์ที่รวบรวมไว้ด้านล่างนี้   


zener diode number list


Zener  diode  number

เบอร์ซีเนอร์ไดโอด    24V     ZD  Diode
BZX79-C24   24V   0.4W
BZX79-B24   24V   0.4W
1N5252B      24V   0.5W   DO-35
TZX24X        24V   0.5W   DO-35
TZX24A        24V   0.5W   DO-35
BZX55C24   24V    0.5W    DO-35
NZX24C       24V    0.5W
NZX24B       24V    0.5W
NZX24X       24V    0.5W
ZPD24B       24V    0.5W    DO-35
1N970B        24V    0.5W     DO-35
1N4749        24V    1W        DO-41
1N4749A      24V    1W        DO-41
1N4749A      24V    1W        DO-41
1N5934B       24V    1W
BZV85-C24   24V   1.3W    DO-41
ZPY24           24V   1.3W    DO-41
ZY24             24V    2W      DO-41
1N5934B       24V   3W       DO-41
3EZ24            24V   3W      DO-15
1N5359A        24V   5W      DO-15
1N5359B       24V    5W      DO-15

 

เบอร์ซีเนอร์ไดโอด    36V    ZD  Diode

NZX36X     36V    0.5W

1N5258B    36V    0.5W   DO-35

NZX36A     36V    0.5W

ZPD36       36V    0.5W  DO-35

TZX36C     36V    0.5W  DO-35

1N5258B    36V   0.5W

BZX55C36     36V     0.5W   DO-35

1N4753A        36V     1W     DO-41

1N4753A        36V     1W     DO-41

BZV85-C36    36V     1.3W  DO-41

1N4753A        36V    1.3W  DO-41

ZPY36            36V    1.3W   DO-41

BZX85C36      36V    1.3W

ZPY36            36V     1.3W   DO-41

ZY36              36V      2W     DO-41

1N5365B        36V     5W     DO-15

1N4971           36V      5W

1N5365B        36V      5W

 

 เบอร์ซีเนอร์ไดโอด    10V   ZD  Diode

1N4104      10V     0.5W     DO-35

1N5240B    10V     0.5W    DO-35

BZX55B10   10V    0.5W    DO-35

BZX79C10  10V     0.5W    DO-35

1N758A       10V     0.5W    DO-35

NZX10D     10V      0.5W

TZX10A      10V      0.5W   DO-35

BZX55C10    10V   0.5W   DO-35

1N4740A       10V   1W      DO-41

BZX85C10    10V    1W 

BZV85-C10   10V    1.3W   DO-41

BZV85-C10   10V    1.3W   DO-41

1N4740A        10V   1.3W   DO-41

1N4465          10V    1.5W

ZY10              10V    2W   DO-41

1N5925B        10V    3W

3EZ10             10V   3W   DO-15

เบอร์ซีเนอร์ไดโอด    14V

TZX14B    14V     0.5W  DO-35

NZX14B    14V    0.5W

1N5244B   14V    0.5W  DO-35

NZX14A    14V    0.5W

NZX14C    14V    0.5W

TZX14C    14V    0.5W   DO-35

1N5244B   14V    0.5W

1N5351B   14V   5W 

1N5351A   14V   5W   DO-15

เบอร์ซีเนอร์ไดโอด    16V    ZD  Diode

1N5246B      16V    0.5W    DO-35

BZX55B16    16V    0.5W   DO-35

BZX79C16    16V   0.5W   DO-35

TZX16A        16V    0.5W   DO-35

TZX16B        16V    0.5W   DO-35

ZPD16          16V    0.5W   DO-35

1N4110-1      16V    0.5W

1N966B         16V    0.5W   DO-35

1N4745A        16V    1W     DO-41

BZV85-C16    16V   1W     DO-41

NTE5075A      16V   1W    DO-35

1N4745A        16V    1W    DO-41

1N4745A        16V    1.3W   DO-41

ZPY16            16V    1.3W   DO-41

BZX85C16      16V    1.3W   DO-41

2EZ16D5        16V     2W     DO-41

ZY16               16V     2W    DO-41

3EZ16             16V     3W    DO-15

1N5353B         16V     5W 

NTE5131A       16V    5W   DO-35

 

เบอร์ซีเนอร์ไดโอด   30V

NZX30B      30V    0.5W

1N5256B     30V    0.5W

TZX30B       30V    0.5W   DO-35

NZX30X       30V   0.5W

BZX55C30   30V   0.5W   DO-35

ZPD30         30V   0.5W   DO-35

1N972B       30V   0.5W    DO-35

1N4751A        30V   1W

NTE5084A      30V   1W   DO-35

BZV85-C30    30V    1.3W

ZPY30            30V   1.3W     DO-41

1N4751A        30V    1.3W    DO-41

BZV85-C30    30V    1.3W    DO-41

BZX85C30      30V   1.3W

3EZ30            30V     3W    DO-15

ZY30               30V    2W   DO-41

1N5363B        30V     5W 

NTE5141A      30V    5W   DO-35


การวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   (ภาษาอังกฤษ )

Check electronic  devices  with  multimeter   (  English )

บทความภาษาอังกฤษ   อ่านที่ >    https://testmultimeter.com/

Read  here   >    https://testmultimeter.com/